Archive for agosto 2017

“Constructivismes” at Almine Rech

agosto 19, 2017

Kai and Sunny

agosto 19, 2017

Reid Schlegel

agosto 19, 2017

Bouquet de fleurs des champs, 1953, Bernard Buffet

agosto 19, 2017

Les quais à Paris, Antoine Vollon. French (1833 – 1900)

agosto 19, 2017

Julian Beck

agosto 17, 2017

Keiichi Tanaami

agosto 17, 2017

Lily van der Stokker

agosto 17, 2017

Nadim Vardag

agosto 17, 2017

Michele Hemsoth

agosto 16, 2017

Stanley Whitney

agosto 16, 2017

Lily van der Stokker

agosto 16, 2017

Joseph Beuys

agosto 16, 2017

A 2425

ERIC BASSTEIN

agosto 16, 2017

Melissa McCracken

agosto 16, 2017

Andy Warhol, “Stadium” (Zeitgeist Series), 1982

agosto 14, 2017

ERIK OTTO

agosto 14, 2017

Lily van der Stokker

agosto 14, 2017

Leonor Antunes

agosto 14, 2017

Jordan Belson

agosto 14, 2017

SARAH EMERSON

agosto 14, 2017

Erik Niedling

agosto 12, 2017

Michael Krebber

agosto 12, 2017

Lily van der Stokker

agosto 12, 2017

Jean Dupuy

agosto 12, 2017

Jean-Luc Moulène

agosto 12, 2017

Areas of Land, Good Mother Gallery

agosto 12, 2017

John Quincy Adams, Soldatengrab, 1914/1918

agosto 10, 2017

Jane LaFarge Hamill

agosto 10, 2017

Lily van der Stokker, David Shrigley

agosto 10, 2017

Ernesto Caivano

agosto 10, 2017

Kitty Kraus

agosto 10, 2017

Nobuyoshi ARAKI

agosto 9, 2017

Barbara Kasten

agosto 9, 2017

Lily van der Stokker

agosto 9, 2017

Cristina Iglesias

agosto 9, 2017

Marina Pinsky

agosto 9, 2017

Sheila Hicks

agosto 9, 2017

AJ FOSIK

agosto 9, 2017

DANIEL RICH

agosto 9, 2017

CERN (Large Hadron Collider)

Liam Everett

agosto 8, 2017

Jason Middlebrook

agosto 8, 2017

Lily van der Stokker

agosto 8, 2017

Nicolas Ceccaldi

agosto 8, 2017

Daniel Pflumm

agosto 8, 2017