Posts Tagged ‘Daido Moriyama Whore’

Daido Moriyama Whore, Yokosuka, 1970

agosto 30, 2011