Posts Tagged ‘POPKOV VIKTOR’

POPKOV VIKTOR (1932-1974) Roosters, from the series “Tselinnyi sovkhoz Izhevskiy”

novembre 30, 2013

images